لیست اعضای تیم پایا وب شمال
تیم نرم افزاری: 5 عضوردیفنام و نام خانوادگیایمیلموبایل
1 صابر فتح الهی
این کاربر در 20 پروژه همکاری داشته است
saber_fatholahi@yahoo.com09124121452
2 فاطمه افتری
این کاربر در 14 پروژه همکاری داشته است
aftari_shomal2000@yahoo.com---
3 حبیب توکلی
این کاربر در 6 پروژه همکاری داشته است
habib.1357@gmail.com---
4 هومن جمشیدی
این کاربر در 9 پروژه همکاری داشته است
hooman_jamshidi@hotmail.com09353355583
5 عدنان تورانی
این کاربر در 20 پروژه همکاری داشته است
 09184600046